Financial Services, Forum, Latvia

International Internet Magazine. Baltic States news & analytics Wednesday, 12.12.2018, 10:36

20th Professional Conference “AUDITING, TAXES AND ACCOUNTING 2017” to take place in Riga

BC, Riga, 29.11.2017.Print version
20th Professional Conference “AUDITING, TAXES AND ACCOUNTING 2017” to take place on 15 December 2017, Hotel Radisson Blu Daugava, Riga.

PROGRAMME
09.30 – 10.00    Registration (“Lielupe” Hall, Floor 2)
10.00 – 12.00    PLENARY SESSION I (“Lielupe” Hall, Floor 2)
MODERATOR: ANDREJS PONOMARJOVS - Doctor of Economics, President of the Association of Accountants of the Republic of Latvia (AARL), SIA “Nexia Audit Advice” Partner

Latvijas makroekonomiskā attīstība un izaicinājumi tuvākajā nākotnē 
Kārlis Vilerts - Latvijas Banka Monetārās politikas pārvalde Makroekonomikas analīzes daļa vecākais ekonomists
Latvian Macroeconomic Development and Challenges in the Near Future 
Kārlis Vilerts – Senior Economist of the Macroeconomic Analysis Department of the Monetary Police Directorate of the Bank of Latvia 

Aktuālās izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā 2018.gadā 
Ilmārs Šņucins - LR Finanšu ministrija Valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas 
un grāmatvedības jautājumos
Topical Changes in Taxes and Accounting in 2018 
Ilmārs Šņucins – Deputy State Secretary in Tax, Customs and Accounting Issues of the Ministry of Finance of the Republic of Latvia

Nodokļu administrēšanas attīstība
Dace Pelēkā – Valsts Ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā 
Tax Administration Development 
Dace Pelēkā – Deputy General Director of the State Revenue Service in Tax Issues 

Grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšana publiski nozīmīgām struktūrām
Lienīte Caune - CBB KONSULTĀCIJU BIROJS, LTRK viceprezidente, LRGA Publiski nozīmīgu struktūru komitejas vadītāja
Outsourcing of Accounting Services for Publicly Significant Structures
Lienīte Caune - CBB KONSULTĀCIJU BIROJS, LCCI Vice-President, Head of the Committee of the Public Interest Structures Committee of AARL 

Revidenta profesijas un revidentu darbību regulējošās sistēmas attīstība
Andrejs Ponomarjovs- Dr.oec., Nexia Audit Advice SIA valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors,             LRGA prezidents, Nasdaq Riga konsultants un eksperts, “RISEBA” docents 
Development of the System Regulating the Auditor’s Profession and Activities 
Andrejs Ponomarjovs- Dr.oec., Nexia Audit Advice SIA Chairman of the Board, CEO, AARL President, Chairman of the Audit Consultative Council, Nasdaq Riga Consultant and Expert, Associated Professor of the "RISEBA" University of Business, Arts and Technology

12.00 – 12.30     COFFEE BREAK 
12.30 – 14.00     PLENARY SESSION II    “Lielupe” Hall, Floor 2)
MODERATOR: JĀNIS ZELMENIS - AS “BDO  LATVIA” PARTNER 

Finanšu pārskatu sagatavošana par 2017.gadu
Svetlana Šemele - LRGA izpilddirektore, LTRK Mazo un vidējo uzņēmumu padomes locekle 
Preparation of Financial Statements for 2017 
Svetlana Šemele - Nexia Audit Advice SIA, Nexia Audit Advice SIA Associated Partner, AARL Executive Director, Member of the Board of the LCCI Small and Medium-Sized Enterprises Council  

Grāmatveža un revidenta datu aizsardzība 
Siiri Antsmäe – Grant Thornton Baltic  biznesa riska pakalpojumu vadītājs Baltijā
Data Protection in the Eyes of Accountant and Auditor
Siiri Antsmäe – Head of the Business Risk Service in the Baltics for Grant Thornton Baltic  

Pirmie finanšu pārskati atbilstoši SFPS
Olga Molčanova - ACCA, Nexia Audit Advice SIA, sadarbības programmu koordinējošā partnere, ekonomikas pētījumu un vadības konsultāciju departamenta vadītāja, Nexia International kontaktpartnere, LRGA valdes locekle, Starptautiskā sekretariāta vadītāja                               First Financial Statements in accordance with IFRS
Olga Molčanova - ACCA, Nexia Audit Advice SIA, Cooperation Programmes Coordinating Partner, Head of the Economic Research and Management Consultations Department, Nexia International Contact Partner, AARL Member of the Board, Head of the International Secretariat 

Par Latvijas – Igaunijas uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas kārtību. Kopīgais un atšķirīgais?
Elīna Putniņa – Rödl & Partner, asociētā partnere, nodokļu konsultāciju nodaļas vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante, Latvija
Alice Salumets - Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ, zvērināta advokāte, Igaunija
Application of Latvian and Estonian Corporate income tax system.  Similarities and differences?
Elīna Putniņa – Rödl & Partner, Associate Partner, Head of tax department, Certified tax consultant, Latvia
Alice Salumets - Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ, Attorney at law, Estonia

Finanšu un operatīvā noma, to uzskaite grāmatvedībā atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un IFRS 16. 
Lelde Olšteina - BDO Latvia  auditore 
Operating and Financial Lease, its accounting principles according to Latvian legislation and the IFRS 16. 
Lelde Olšteina - BDO Latvia auditor

Ārvalstu kompāniju darbības aktuālie nodokļu aplikšanas jautājumu un nodokļu administrēšanas prakse Krievijā 
Tatjana Cukanova - Kompānija “ICLC”, Krievija
Essential issues of taxation of foreign companies and tax administration practice in Russia
Tatjana Cukanova - “ICLC” enterprise, Russia

Ieguldījums, risks, peļņa – kas jāzina grāmatvedim?
Toms Kreicbergs - IPAS INDEXO izpilddirektors
Investment, Risk, Profit – What the Accountant Needs to Know
Toms Kreicbergs - IPAS INDEXO Executive Director 

14.00 – 15.00       LUNCH
15.00 – 16.55     PLENARY SESSION   III (“Lielupe” Hall, Floor 2)
MODERATOR: Andrejs Ponomarjovs -  Doctor of Economics, President of the Association of Accountants of the Republic of Latvia (AARL), SIA “Nexia Audit Advice” Partner

Ir laiks pārmaiņām. Vai esat gatavi? ( IFRS 9, IFRS 15 and IFRS 16)
Stelios Ntotsias -  BDO Grieķijas birojs 
Time for change. Are you ready? (IFRS 9, IFRS 15 and IFRS 16)
Stelios Ntotsias -  BDO Greece buraeu

Krāpneiciskais bankrots: pazīmes, sekas, prevencija  
Jūlija Liodorova - Dr.cand.oec.,Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes, tiesu eksperte 
Irina Voronova – RTU profesore, Dr.oec.
Fraudulent bankruptcy: signs, consequences, prevention
Jūlija Liodorova - Dr.cand.oec., State Police Forensic Department, forensic expert
Irina Voronova – RTU professor, Dr.oec.

Risku vadības organizācija auditoriem
Rolands Žīgurs - BDO Latvia riska menedžeris
Risk management organization for auditors
Rolands Žīgurs - BDO Latvia risk manager

Viltus – starp civiltiesisku un krimināltiesisku atbildību
Aldis Alliks – advokāts 
Fraud - between civil and criminal liability
Aldis Alliks – attorney

Kad un kāpēc nevardarbīgs dialogs pārtop konfliktā. Kādi ir risinājumi?
Viktorija Portere  - mediators, zvērinats advokāts, sertificēts psihologs 
When and why non-violent dialogue becomes a conflict. What are the solutions?
Viktorija Portere  - mediator, sworn advocate, certified psychologist
16.55 Upon completion of the conference, RMS Forum, AARL and Santa Claus invite for a glass of wine and a piece of cake.  
Surprises? 
ATRIUM, 2nd Floor  

*  CHANGES IN THE PROGRAMME MAY BE INTRODUCED 


Search site